ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 22 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ" ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ" ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการ กำหนดการ แบบตอบรับ และหนังสือขออนุญาตต้นสังก หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655