ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 26 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอนวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
1) กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 
2) กำหนระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รุ่นเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ประจำปีการศึกษา 2561
3) กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสอบวิทยานิพนธฺ์ทุกสาขาวิชา ประกาศสอบวิทยานิพนธ์กศ.ม.การสอนวิทย์ ประกาศสอบวัดประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655