ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ขณะนี้ทุนสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 200,000 บาท ในปีงบประมาณนี้ ได้มีนิสิตขอรับไปจนหมดสิ้นแล้ว หากนิสิตผู้ใดประสงค์จะขอรับสนับสนุนสามารถยื่นใบสมัครได้ในปีงบประมาณถัดไป ประมาณเดือน ตุลาคม 2561 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655