ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 2 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมด จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และขณะนี้ฝ่ายคลังและทรัพย์สินได้ทำการโอนเงินให้กับนิสิตทุกคนเรียบร้อยแล้ว
 
ประกาศผลการพิจารณาทุน ปีงบประมาณพศ. 2561 ครั้งที่ 1

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655