ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 ส.ค.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ที่นิสิตควรรูู้"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
เอกสารสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ที่นิสิตควรรูู้" สำหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 และใช้สำหรับแนะนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655