ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเพื่อโอนเงินให้นิสิต และให้นิสิตที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบทั้งหมด download แบบฟอร์มสัญญาทุน พร้อมจัดส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 24 กันยายน 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบ สัญญาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655