ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" Business Administration National Innovation Conference : Banic 2018" ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" Business Administration National Innovation Conference : Banic 2018" ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
   
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2018/index.php

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655