ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ด่วนและสำคัญนิสิตโปรดทราบ" ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ให้นิสิตถือปฏิบัติตามประกาศและปฏิทินการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่นี้ แทนประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
"ด่วนและสำคัญนิสิตโปรดทราบ" ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ให้นิสิตถือปฏิบัติตามประกาศและปฏิทินการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่นี้ แทนประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2561 (เนื่องจากมหาวิทยาลัยร่นระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นเดือนมิถุนายน 2562 จึงได้มีการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ใหม่)

หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรง โทร. 074 - 317655 หรือทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือทางไลน์กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ

ในไฟล์เดียวกันนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
2) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
3) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
เปิดไฟล์ประกาศฉบับปรับปรุง

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655