ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 3 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 29 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณสำหรับสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ 2) จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตที่ต้องการขอสนับสนุนสามารถดูรายละเอียดและ download แบบฟอร์มประกอบการรับสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
   
    ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณสำหรับสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ 2)จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตที่ต้องการขอสนับสนุนสามารถดูรายละเอียดและ download แบบฟอร์มประกอบการรับสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
    หมายเหตุ ให้นิสิต download แบบฟอร์มการรับสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. สำเนา Book bank ที่ต้องการให้โอนเงินผ่านบัญชี (รับรองสำเนา)  
2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
3. ใบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
4. ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ลงนาม และไม่ลงวันที่)1. แบบฟอร์มการขอเงินสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัยฯ 2. แบบฟอร์มการขอเงินสนับสนุนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 3. ใบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 4. ใบสำคัญรับเงิน

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655