ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่แนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
    **ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่แนบ
   
1. ภาคเรียนปลาย : สำหรับนิสิตภาคปกติ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

   2.
ภาคเรียนฤดูร้อน : สำหรับนิสิตภาคพิเศษ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 จึงประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย

 


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655