ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 2 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ชื่อ "วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา" เชิญชวนให้ส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในวารสารข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psaku.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655