การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

    ข่าวทั้งหมด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 7 รายการ 
 
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญารัชการที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" Business Administration National Innovation Conference : Banic 2018" ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง "กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดประชุมวิชาการ "แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The International on Applied Statistics (ICAS 2018) และการประชุมชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "Improving Data Value & Data Quality Using Data Science" ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา กทม.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1
  
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000