การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

    ข่าวทั้งหมด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 10 รายการ 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสน์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018 "การจัดการความท้าทายในยุค 4.0" (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Public Administration in and Era of Change and Transformation ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 ในหัวข้อ "Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสกอ. และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12" ภายใต้หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดประขุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000