การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

:: Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
   -- Template สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก

-----------------------------------------------------------------------------

Template การพิมพ์ 

ตัวอย่างการพิมพ์ 
หน้าปกดุษฎีนิพนธ์  ตัวอย่างหน้าปกดุษฎีนิพนธ์
ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์  ตัวอย่างใบรับรองดุษฎีนิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทย  ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ประกาศคุณูปการ  ตัวอย่างประกาศคุณูปการ
สารบัญ  ตัวอย่างสารบัญ
สารบัญตาราง  ตัวอย่างสารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ  ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ
เนื้อหา  ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหา
ตาราง  ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง
บรรณานุกรม  ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรม
บุคลานุกรม  ตัวอย่างการพิมพ์บุคลานุกรม
ภาคผนวก  ตัวอย่างภาคผนวก
ประวัติย่อผู้วิจัย  ตัวอย่างประวัติย่อผู้วิจัย
หน้าปกเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
การพิมพ์บทความวิจัย  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย
หน้าที่ 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655