การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

:: Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
   -- Template สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท (แผน ก)

-----------------------------------------------------------------------------

Template การพิมพ์ 

ตัวอย่างการพิมพ์ 
หน้าปกวิทยานิพนธ์  ตัวอย่างหน้าปกวิทยานิพนธ์
ใบรับรองวิทยานิพนธ์  ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อภาษาไทย  ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ประกาศคุณูปการ  ตัวอย่างประกาศคุณูปการ
สารบัญ  ตัวอย่างสารบัญ
สารบัญตาราง  ตัวอย่างสารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ  ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ
เนื้อหา  ตัวอย่างเนื้อหา
ตาราง  ตัวอย่างตาราง
รูปภาพ  ตัวอย่างรูปภาพ
บรรณานุกรม  ตัวอย่างบรรณานุกรม
บุคลานุกรม  ตัวอย่างบุคลานุกรม
ภาคผนวก  ตัวอย่างภาคผนวก
ประวัติย่อผู้วิจัย  ตัวอย่างประวัติย่อผู้วิจัย
หน้าปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ตัวอย่างหน้าปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การพิมพ์บทความวิจัย  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย
หน้าที่ 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655