การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

:: Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
   -- Template สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท (แผน ข)

-----------------------------------------------------------------------------

Template การพิมพ์ 

ตัวอย่างการพิมพ์ 
หน้าปกการค้นคว้าอิสระ  
ใบรับรองการค้นคว้าอิสระ  
บทคัดย่อภาษาไทย  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
ประกาศคุณูปการ  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญภาพประกอบ  
เนื้อหา  
ตาราง  
รูปภาพ  
บรรณานุกรม  
บุคลานุกรม  
ภาคผนวก  
ประวัติย่อผู้วิจัย  
การพิมพ์บทความวิจัย  
หน้าที่ 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655