การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ บัณฑิตศึกษา
 
ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655