มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.57 ถึงวันที่ 10 ก.พ.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
     
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่