มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
ระเบียบใหม่
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.57 ถึงวันที่ 21 เม.ย.73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน พ.ศ.2552