มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 เม.ย.57 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากร โครงการอบรมขั้นตอนและแนวปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ คณะนิติศาสตร์
 
     
เมื่อวันที่ 22 มกราคม เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม) และนางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ ได้เป็นวิทยากรโครงการอบรมขั้นตอนและแนวปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ให้กับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ