มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 เม.ย.57 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากร การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม) และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ