ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
 


เมนูหลัก
        หน้าที่และความรับผิดชอบ  

          การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

1. งานด้านการตรวจสอบ 

   ขอบเขตงาน 

          เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

             ความรับผิดชอบ 

          ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ ดังนี้ 

          1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง 

          2. การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พัิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี

2.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

2.3 ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย

2.4 การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน

2.5 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้


          3. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          4. ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

          5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

6. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อรับนโยบายและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน

 

3. งานบริการให้คำปรึกษา

          บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นกิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำและบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

 


4. งานประกันคุณภาพ

          1. ดำเนินการให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  (KPIs) ของงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

          2. ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  (SAR)  ประจำปีของงานตรวจสอบ- ภายใน

          3. ประสานงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

5. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

          ภารกิจงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ด้านติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ภารกิจรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  ภารกิจรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. งานบริหารจัดการ

          งานบริหารจัดการของงานตรวจสอบภายใน  มีขอบเขตหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนางานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านการจัดการความรู้  ภารกิจด้านบริหารงบประมาณ  ภารกิจด้านการเงินและบัญชี  ภารกิจด้านพัสดุ   ภารกิจด้านบริหารงานบุคคล  ภารกิจด้านบริหารความเสี่ยงงานตรวจสอบภายใน  ภารกิจด้านรายงานการควบคุมภายในงานตรวจสอบภายใน  ภารกิจด้านธุรการและสารบรรณ และภารกิจด้านประชาสัมพันธ์
2. งานบริการให้ความเชื่อมั่น

          บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อนำมาประเมินผลอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององค์กร เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ