ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
 


เมนูหลัก
        ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
►ปรัชญา
          เที่ยงธรรม รอบคอบ รอบรู้ งานตรวจสอบภายใน

►วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

►พันธกิจ

          งานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้และเพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ ดังนี้

          1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

          2. ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

          3. พัฒนาบุคลากรงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

          4. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552