มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
 กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        บุคลากรฝ่ายตรวจสอบ

 
นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์: 074443951
E-mail: jbussarin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์: 074443951
E-mail: chada_b@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
นางสาวผกามาศ ครุธามาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์: 074443951
E-mail: phakamas-k@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์
นักวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์: 074443951
E-mail: por_pankamon@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ
นักวิชาชีพ

เบอร์โทรศัพท์: 074443951
E-mail: k.noasuwan@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม >>