ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.59 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
 
     
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.จันทนีย์ เพชนรานนน์  รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  รศ.ดร.กัญญดา อนุวงค์  ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และ ผศ.ดร.อนุวัต สงสม เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนองานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชน โดย อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ผอ.สถาบันฯ และพบปะครูชุมชนของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสมุดเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง