งานจัดการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก
        การให้บริการจัดการเรียนรู้  


การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชน หมายถึง การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยการผสานแนวคิด ศาสตร์ทางวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสถานการณ์จริงในชุมชน
ในมิติของธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนนำมาเชื่อมโยงอย่างใคร่ครวญ และตระหนักเห็นคุณค่าของความจริง ความดีงามจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ จนเกิดจิตสำนึกที่ดี ภายในจิตใจ มีการพัฒนาของปัญญา สามารถนำมาพัฒนาตนเองและสังคม  
 
ปัจจุบันสถาบันนำการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชน มาใช้ดำเนินการดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ รายวิชา 0000161 
    วิถีชุมชนท้องถิ่น สอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สังกัดวิทยาเขตสงขลา

2. จัดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ให้กับนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี ทั้งสองวิทยาเขต โดย
     2.1  จัดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนให้กับนิสิตที่เรียนรายวิชาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
           โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ เป็นผู้ขอรับบริการและมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ตรงนอกชั้นเรียน

     2.2 จัดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้กับชมรมนิสิต กลุ่มนิสิต ส่วนงานวิชาการ 
           หรือส่วนงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาจิตสาธารณะ และส่งเสริม
           การสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม 

สนใจติดต่อขอรับบริการ ได้ที่สำนักงานสถาบันฯ ชั้น 1 อาคาร 7