งานวิจัยและบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก
        บริการประสานงานเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยในชุมชน  


สถาบันฯ มีเครือข่ายการดำเนินงานในชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  ชุมชนบ้านในกอย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีเครือข่ายในชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และการนำความรู้สู่ชุมชน

.... สถาบันฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนิสิต ....
ร่วมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา นำไปใช้ประโยชน์ และร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ติดต่อ : อ.ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสภาบัน
             อ.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน
             นางสาววันเพ็ญ นันทานุวัฒน์ นักวิชาการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการวิจัยฯ