งานวิจัยและบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก
        ฝายชะลอน้ำไหลเพื่อสนองพระราชดำริฯ  
   
   
 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างกรอบคิดและกระบวนการจัดการธรรมชาติและการจัดการในชุมชน 
ด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ .... ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสร้างฝายต้นน้ำ
และกรอบคิดแห่งความพอเพียงตามคำพ่อสอน สังเคราะห์องค์ความรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำไหล 

ฝายชะลอน้ำไหล เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างสมดุลป่าต้นน้ำที่สถาบันฯ พัฒนาร่วมกับร่วมกับชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด แหล่งกำเนิดสายน้ำหลากหลายขนาดของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
.... มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำไหล เพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ทำหน้าที่ได้อย่างมีดุลยภาพ .....

การสร้างฝายชะลอน้ำไหล ภายใต้กรอบคิดแห่งความพอเพียง มิใช่การกั้นเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น 
แต่เป็นการหน่วงอัตราการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อให้สายน้ำได้ทำหน้าที่แห่งตน
คือการแบ่งปันสรรพสิ่งที่สายน้ำลำเลียงให้กับสรรพชีวิตอื่นตามรายทาง ในจำนวนที่พอเหมาะ พอประมาณ

กรอบคิดและการดำเนินงาน click

นิสิต บุคลากร เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ต้องการร่วมสร้างฝายชะลอน้ำไหล ติดต่อได้ที่สถาบันฯ ชั้น 1 อาคาร 7
074443948 หรือ Email : icofis@gmail.com