เมนูหลัก กลับหน้าหลัก
        ผู้บริหารและบุคลากร  
ผู้อำนวยการสถาบัน อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
081 959 0693 Ext.7155
Email : suwanmaneep@yahoo.com
 
 รองผู้อำนวยการ อาจารย์ทวีเดช  ไชนาพงษ์ 
089 465 6636
Email : chthaweedet@tsu.ac.th
 
หัวหน้าสำนักงาน นางสาววิภาวี  ปังธิกุล
086 965 5888 Ext.7151
Email : icofis@gmail.com
 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป นางสาวสาวิตรี  รอดคง
089 735 2568 Ext.7150
Email : icofis@gmail.com
 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเรียนการสอน นางสาววานิด  รอดเนียม
098 438 4148 Ext.7156
Emai; : wrotniam_2@hotmail.com 
 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการวิจัยฯ นางสาววันเพ็ญ  นันทานุวัฒน์
081 5983218 Ext.7152
Email : wanpen_bio@hotmail.com
 
 หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม นางสาวจิตรา  จันโสด
084 127 3880 Ext.7153
Email : jittraj28@gmail.com
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางสาวนงนุช จันคง
081 543 4212 Ext.7150
Email : icofis@gmail.com