ข่าวกิจกรรม
ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
สืบสานประเพณีลงแขกเก็บข้าว (นาวาน)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ร่วมปลูกไม้ยืนต้นในสวนยางพารา
พิธีลงนามความร่วมมือฯกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โครงการถ่ายทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีชีวภาพที่สอดคล้องกับสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ
โครงการถ่ายทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีชีวภาพที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

หน้าที่ :