ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ระเบียบ / ข้อบังคับ
กลุ่มภารกิจ
ประกันคุณภาพ
บริการข้อมูล/สารสนเทศ /วิดีโอ
หมายเลยโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต
บริการรายชือสถานประกอบการ
ip ของคุณ คือ 54.166.228.35
ออนไลน์ 1
ผู้เข้าชมวันนี้ 3
ผู้เข้าชมเมื่อวาน 7
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 63
ผู้เข้าชมปีนี้ 707
ผู้เข้าชมทั้งหมด 78873
   

ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 ข้อมูลเข้าระบบ
Username : * กรุณาตรวจสอบชื่อผู้ใช้*
Password : *
 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาไทย) : *  
นามสกุล : *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) :  
นามสกุล :
ระบุ (ชื่อ-สกุลเดิม) :
วันเกิด :   วัน :   เดือน :   ปี พ.ศ. :
เลขที่บัตรประชาชน : *
กีฬาที่ชอบ :
งานอดิเรก :
 ที่อยู่ปัจจุบัน
ประเภทที่อยู่อาศัย : ชื่อ (ระบุหากมี) :
เลขที่ : หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือ :
สถานที่ส่งจดหมาย : บ้าน    ที่ทำงาน อีเมล์ :
 ประวัติการศึกษา
:: ปริญญาตรี ::
  รหัสประจำตัวนิสิต :
คณะ : สาขา/ภาควิชา :
ปีที่เข้าศึกษา : ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : รุ่นที่จบ :
คะแนนเฉลี่ยสะสม : เกียรตินิยม :
:: ปริญญาโท ::
สถาบัน : คณะ :
:: ปริญญาเอก ::
สถาบัน : คณะ :
 สภาวะการได้งานทำในปัจจุบัน
ทำงานแล้ว (ตอบด้านล่าง)      ยังไม่ได้งาน    กำลังศึกษาต่อ
ประเภทของงาน : ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ    บริษัทเอกชน     เจ้าของกิจการ    รับจ้าง    อื่นๆ
ชื่อที่ทำงาน :
ตำแหน่งงานที่ทำ : เงินเดือน : บาท (โดยเฉลี่ย)
ชื่อผู้บังคับบัญชา : ตำแหน่ง :
เลขที่: หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย: ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล์ : เว็บไซต์ :


  

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956