ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 60 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 1

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  531997198  อวยพร เพชรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997198  อวยพร เพชรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997197  อนันต์ ผุดเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997197  อนันต์ ผุดเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997196  สุรินทร์ เพ็ชรนิล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997196  สุรินทร์ เพ็ชรนิล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997194  สุนันทา ทองด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997194  สุนันทา ทองด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997190  ศิริสรณ์ เอกะโรหิต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997190  ศิริสรณ์ เอกะโรหิต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997189  ศันสุณีพร นิยมวาส  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997189  ศันสุณีพร นิยมวาส  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997185  วรวิทย์ มัจฉา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997185  วรวิทย์ มัจฉา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997183  รุจิรา เจริญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997183  รุจิรา เจริญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997181  เพ็ญศรี นิสโร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997181  เพ็ญศรี นิสโร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997175  จิมจิรา สุขเดิมรอด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997175  จิมจิรา สุขเดิมรอด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997173  กระจาย หนูคงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997173  กระจาย หนูคงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997110  อำนวย สุวรรณมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997110  อำนวย สุวรรณมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  531997074  นิคม วงศ์บุหลัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2553
  531997074  นิคม วงศ์บุหลัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2553
  521997380  ปิยะนุช จิตนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2552
  521997373  ศิวรินทร์ สุขยะฤกษ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997372  วริยา สนิทวาที  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997371  รจเรศ จันทมณี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997370  พิทักษ์ สุวรรณโณ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997369  นรินทร์พร แก้วไพรี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997364  ดวงแข อังศุภานิช  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997363  ณราวดี อาภากร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521997340  โสภาภรณ์ วัจนพิสิฐ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997338  สุณี กาญจนจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997334  ศิรินทร์นา แสงแพง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997331  วัชรี รัตนวิบูลย์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997330  ลัดดาวัลย์ คลังธารณ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997328  มยุรี บิลหรีม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997327  ภัทรวดี ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997326  ทิพย์ภาภรณ์ อินทรอักษร  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997324  พนิดา มาแก้วสอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997318  นงนาถ สวนจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997317  ทิพยา ณ พัทลุง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2552
  521997291  ยูโสบ ดำเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2552
  521997290  ภิญโญ โชติรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2552
  521997214  ฮารมูนี ซาและ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997214  ฮารมูนี ซาและ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997212  ฮานูนี สมอดียอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997212  ฮานูนี สมอดียอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997211  ฮาดี รัตน์เยี่ยม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997211  ฮาดี รัตน์เยี่ยม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997208  เอกอนงค์ สุขขี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997208  เอกอนงค์ สุขขี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997207  เอกพจน์ นราพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997207  เอกพจน์ นราพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997206  อุสมาน รอยิง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997206  อุสมาน รอยิง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997205  อุไรวรรณ เรืองกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956