ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10021 ถึงข้อมูลที่ 10080 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 168

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481017045  ตอฮาเราะ สันเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017043  ดารณี ถาวรสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017042  ดวงเดือน แนวฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017040  ณัฐพล จันทร์นวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017039  ณัฐกาญจน์ รัตนอุไร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017038  ณรงศักดิ์ สะสี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017036  ชลิดา ชื่นเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017035  ชลธิชา นนทพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017034  ชนิพันธ์ ดรุณพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017032  เจนจิรา มณีโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017031  เจตนาพร พรหมเหมือน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017028  จีรนันท์ นิลสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017026  จิราภรณ์ ยอดเกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017025  จิราพร คงชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017024  จิรวัฒน์ สวัสดิ์ชูแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017022  นันท์นภัส ศิริมงคล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017021  จันจิรา แก้วมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017020  จักรินทร์ ดอกดวง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017019  จรูญรัตน์ กมลเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017018  จรีรัตน์ พรหมคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017017  จรัสศรี ใสสะอาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017016  จรัสศรี วารีกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017015  จรรยา ทองมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017012  ขนิษฐา ศิริสภาภรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017010  เกษราภรณ์ โกศิลญวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017009  เกษม ทิพรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017008  เกศกมล เจริญศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017006  กิตติธรา จันทรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017004  ภัทรกร นิลพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017003  กรองแก้ว จันทรัตนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017002  กรวิกา บุญรัตนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013109  อุษา สามัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013108  อมรา จันทร์อ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013106  สุรเชษฐ์ ชาตะรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013105  สุภาพร เทพชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013100  วิไลวัลย์ จันบัว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013099  วิมล ศรีประสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013097  ภูษณิศา สุนีศักดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013096  ยุคล ลือขจร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013094  มาลัยรัตน์ พันธนิยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013093  มารีนา หะยีดามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013092  มยุรี หมัดหมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013091  ภัทราวรรณ อรรถานุรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013090  ภัทราณี จันทร์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013088  พรรณนภา เนียมทัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013087  พนารัตน์ แก้วสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013085  ธีรพัฒน์ บุญเกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013084  ธนกร บุญรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013083  ทยานนท์ ไชยพฤกษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013081  ชฎาภร สังฆรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013079  จิราภรณ์ ขันทรินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013078  จิตรา มณีเลิศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013077  จิตรา จิตสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013076  คมสัน หยันยูโซ๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013075  กำธร ขาวหนูนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013074  กาญจนา รักเงิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013073  วินิทรา ดำทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481013072  อำมร ตรีพงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013071  อำไพ หวั่นเส้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013069  อาคิรา เกษเกษร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956