ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10081 ถึงข้อมูลที่ 10140 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 169

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481013067  อรอุมา ศรีสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013065  อรรถพล เพชรรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013064  อรรถพล ใจห้าว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013062  อภิรดี เพชรรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013061  อนุวัฒน์ สุวรรณโน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013059  สุรีย์พร เทพสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013057  สุภาพร จงรติกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013056  สุธาสินี จันทร์คง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013054  สายูตี อูมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013053  สมถวิล บริสุทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013052  ศยามล หวันระหมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013051  วีรพงษ์ มณีรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013049  วิระเพ็ญ สว่างจิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013046  วัฒนา ญาณวิโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013045  วรเทพ คงพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013041  รุ่งทิวา จูดจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013040  รัชนี บัวทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013039  ยันนะ เดอระเซาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013037  พิณวดี เพชรประดับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013036  พัชรีย์ ชุมช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013035  พัชรี บัวบรรจง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013034  พัชรินทร์ บูรธิการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013032  ปัทมา ด่อล๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013031  ปวิตรา จงวิไลเกษม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013029  บุษยา แก้วแจ่มจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013027  นภารัตน์ อุ่นประเดิม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013026  นภาพร เอียดขวัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013025  ธันยพร พรหมเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013023  ทิราวรรณ เจตนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013022  ทิพาวรรณ ชูพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013021  ทิพวรรณ พัศจานจุน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013019  ดวงเนตร ชะอุ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013018  ดวงจิตต์ ประกอบย่อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013017  ณัฐวุฒิ ชูเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013014  ชลาลัย ขลิบเงิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013013  ชนิภรณ์ ผดุงคุณาธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013012  ชนาภา สุวรรณพงษี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013011  ฉันธิณี รัตนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013010  จุฑามาศ เพ็ญฉายแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013009  จิราพร สถานติ้น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013008  จริยา ขุนเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013007  จรรย์จรัส สุขสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013005  เกวาลี มาเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013004  เกวลี มณีรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013003  กิติยา เร่งริลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013002  กิจจา ถวาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481013001  กาญจนา ศิริบุญมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011430  อุษา พัสสระ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011428  โสภิตา ฤทธิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011427  สุมลวรรณ โต๊ะบู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011425  สุพรรณี แก้วกระจาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011424  สุนทรี ประทีป ณ ถลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011423  สุธาสินี หิรัญธนวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011422  ศุภรวินท์ สมหมาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011421  ศุภกิจ ชำนาญกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011418  รัตนาภรณ์ สุวรรณโน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011415  พรวรา คงรักที่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011414  ปิยะพงษ์ คงสบาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011413  ปาริชาติ หวังมีชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011412  ปองพล สุระกำแหง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956