ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10141 ถึงข้อมูลที่ 10200 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 170

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481011411  ปริยธิดา สังข์ขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011410  ประวีณมัย นับทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011409  ประภาพรรณ อุดมเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011408  บุษรินทร์ บุญวัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011407  นูรี ไชยเยาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011406  นราศักดิ์ ขุนทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011405  นภาพร แก้วนิลประเสริฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011404  ธรรมรัตน์ ก้อนแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011403  ทรงภพ สงบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011400  เกษรา คนเที่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011398  กัสสมา ใจสมุทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011397  ฮารีย๊ะ หลีเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011395  ฮานาน บินเตล็บ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011394  ฮีซามดีน หะยีอาหวัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011393  อิลฮัม แอสะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011391  อดิลัน กือซา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011389  สุไฮเมาะ โส๊ะโหรน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011387  สุชาดา ด่อล๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011381  ฟาตีฮ๊ะ เจะยิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011380  ประสาร บุตรฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011379  โนรี ท่าชะมวง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011378  นินาปีซะห์ บือโต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011377  นวลวารี ราโอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011376  นพนัย ฤทธิวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011375  ดรุณี สมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011374  ซาฮีฎีน นิติภาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011373  เจริญจิตต์ หลำหมิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011370  เกษร จิอิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011368  กูอามานี อับดุลสาลัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2548
  481011365  อาภรณ์ เพ็ชร์สว่าง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011364  อรรถชัย บุญฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011363  อมรรัตน์ อุไรรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011362  สุริยา หวังใบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011361  สุภาพร ทัวยะบัตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011360  สุภาพร ตันติรานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011359  สุพัตรา ศรีวิมล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011358  สุพรรณี ทรัพย์ทน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011357  สุนิฐา กำเนิดทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011356  สุคนธา พูลแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011355  สายฝน แซ่ลิ้ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011354  สลักบดี หมั่นธุระ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011352  วินิตา ทองประดับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011351  วันดี เพ็ชรฉาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011349  เรวดี นองเมือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011348  รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011346  เยาวลักษณ์ รัตนญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011344  ฟาตีมะห์ มุสตาปา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011342  ปิยธิดา ศิริพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011341  ปรัษฐา รัตนคช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011339  นิสาชล วิลัยพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011338  นันทพร สโรชานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011337  นภาพร ศรีแก่นจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011336  ธีราพร แก้วน้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011335  ธิติมา เล็กกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011334  ธัญญารักษ์ พิมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011332  ทัศนียา ปานสังข์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011331  ดวงพร สุวรรณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011330  ณัฐยา สังข์เลิศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011329  ณัฐกิติ โปเหลือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011328  ฐิติพร ศรีมาลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956