ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10201 ถึงข้อมูลที่ 10260 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 171

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481011327  ซำซีย๊ะ เต๊ะเง๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011326  ฉัตรแก้ว เกียรติไพบูลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011325  จันทร์เพ็ญ ปราบเสร็จ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011324  เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011322  กิติยา บุญสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011320  กฤษณา ลิมป์ประเสริฐกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011319  กนกวรรณ ธรรมภิบาลอุดม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481011318  อุไรพรรณ มูสิกรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011316  สุธิดา สงฆ์สุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011315  สุกุมล ครุเส็น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011314  วัลภา เครือวัลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011313  วรัญญา อินทสุวรรณโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011312  วรัญญา พันธุรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011311  วนิดา สุนทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011309  รุ่งฉัตร ปรีเปรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011308  ภานุมาศ ไชยถาวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011306  พรกมล ขวัญเซ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481011303  เบญญา นาศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011302  บุษยมาศ สิทธิศักดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011301  นริศรา ไพโรจน์บวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011298  ตรีชฎา สมวดนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011297  ดวงพร หงษ์น้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011296  ณัฐชญา จิราจินต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011294  ช่อลัดดา ศิริสังข์สุนทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011293  ชฎาพร จำเริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011292  ชฎานิล วิชานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011291  จุติพร กออุดม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011289  จิราภรณ์ นวลละออง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011288  จิราภรณ์ จันทร์เพ็ญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011287  พรรณปภรณ์ นาภูมิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011286  เกษราวดี รัตนวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011285  เกศกนก ปานทองเสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2548
  481011284  เอกสิทธิ์ ทองแกมแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011280  สาวิกา สามารถ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011278  สริษา แก้วขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011277  สมศักดิ์ นวลสุชล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011276  สมจิตร แก้วคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011275  ศิริวรรณ ตีบเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011273  ศศธร ทองบัวแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011272  วิลาวรรณ แพวิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011271  วัลลภ อินทรชุมนุม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011266  ลุกมาณพ์ กะแลแปะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011265  ฤทัย ละอองเทพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011264  ฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011263  รัฐพร กิ่งแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011262  ยุทธนา มากใหม่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011259  พรรณทิพา อินทร์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011257  ปวีณา ทองมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011255  บุศมาลี หัดขะเจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011254  บรรผตี ทองระดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011253  เนตรวารีย์ หนูสงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011251  นารีรัตน์ ขาวคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011249  นัฐนรา ราตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011248  นโรบล ศรีเกตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011247  ธีระยุทธ ร่มสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011246  ธีรธรรม์ แสงเสน่ห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011245  ธัญญาลักษณ์ พัฒนบริรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011244  ธรรมนพ เล็งเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011243  ทรงยศ อนันต์ธนพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011242  ถิรวัฒน์ ราษฎร์นุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956