ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10261 ถึงข้อมูลที่ 10320 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 172

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481011241  ณัฐพล สุวรรณรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011240  ฐิติพันธ์ กำแพงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011239  ฐิติ พุทธไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011238  ชุติมน แก้วรุ่งเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011236  ฉัตรชัย ถาวรสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011235  จิตติพัธน์ แก้วสมวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011234  จรูญ ไชยพลบาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011233  โฆษิต โกวิทวิกรัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011232  กิตตินันท์ พัฒนศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011231  กัลยา รัตนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011230  กมลทิพย์ แสงสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2548
  481011229  ฮันนีย์ บิลโต๊ะหมาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011226  อิทธิพงษ์ ขำจีด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011223  อรนุช บุญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011222  อภิชาติ ขาวทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011221  อนุลักษณ์ สุขแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011219  สุไรนี อาแวหะมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011217  สุรัตน์ แซ่โง้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011214  สาวิณี ใบเย็มหมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011213  สลินรัตน์ พายุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011211  สรัช อินทนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011208  ศิริพร นิยมเดชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011207  วีระชัย อินทรอนันต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011205  วรรณวิสา เดชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011201  รุจิรดา เตโช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011198  ฟารีดา ยังนิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011197  พิริยาภรณ์ หยงสตาร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011196  พิมพา เศหะเดโช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011195  พัชรี สุวรรณสอาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011194  ปิยวรรณ ขาวพุ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011193  ปัทมา หมัดอาดัม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011189  บุญรัตน์ รัตนชล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011188  บัณฑิตา แก้วสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011185  ธีรยุทธ เล็กเกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011184  ธีรพงค์ รอดเนียม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011180  ดนหรอหมาน สันหมาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011177  ณัฐฌา สินสมบัติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011174  ชลธิชา เหล็กเกิดผล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011171  กุสุมา รัตนแสงสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011170  กานต์ธิดา บินรัตแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2548
  481011166  ชิณปภัทร ดาหมาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011165  อาฉ๊ะ เระเบ็ญหมุด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011164  อัญชลี ชัยงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011163  อรุณ หวังหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011162  อรษา รักไชย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011157  เสาด๊ะ สานิง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011156  สุภา จันทร์ส่งแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011155  สุดารัตน์ รักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011154  สุจิตรา หนูชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011152  วิษณุ สร้อยนาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011151  วัลลี บิลอะหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011150  วัฒนะ เทวะยุรัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011149  วัชรินทร์ รุ่งทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011148  วรัญญู ชูหะรัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011147  วรลักษณ์ บุญชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011145  รัตติยา ทองขาวบัว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011143  รชดี้ บินหวัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011141  ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011140  ภักดี เดชเปีย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011138  เพ็ญภัทรสร หนูทิมทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956