ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10321 ถึงข้อมูลที่ 10380 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 173

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481011135  พิยดา พิชัยยุทธ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011133  พัทพงษ์ หวันประรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011131  พนัส ทองชุม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011129  ปัตถามาศ สุขหอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011128  ปวีณา โสดาหวัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011127  นูรฮาฟีฟะห์ อาแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011126  นูรอามีนี สาและ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011124  นิตติยา สมาธิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011122  ธนพร อุเทนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011121  ทิพาพรรณ อักษรจิตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011120  เดือนเพ็ญ เพ็งพารา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011119  ดนุเดช ชาตะรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011115  จันทิมา อัมพรพิริยกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2548
  481011111  กาญจนา ทองเอื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011110  กันทิมา บุญเพชรแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481011109  กรณีย์ บิลหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2548
  481011106  โอรินทร์ เหมทานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011105  เอนก งานภิญโญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011104  อุษา ใจสะอาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011102  อังคณา สำเร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011101  อริยะ ณ ระนอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011099  อมรรัตน์ วันแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011097  สุรัชดา เพชรสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011096  สุภัทรา จันทมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011095  สุภลักษณ์ ปานสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011091  สุกัญญา ทองสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011090  สิริกัญญา ทองเกิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011089  พัธนวรินทร์ กุลดำรงวิวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011088  ศุภลักษณ์ คงเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011086  ศราวุฒิ เอ้งเหมาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011085  วิชุดา รอดจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011084  วันเฉลิม รามสูต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011082  วรรณา บุญชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011081  วรพัฒน์ หีมมุเด็น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011080  วรณัน ช่วยสงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011077  มารีนา มิลาเตะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011076  มานิตา สงวนโสต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011074  ปิยนาฏ ภิรมย์เพิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011073  ปาริชาติ สงสุรินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011072  ปฐมพงศ์ หาญแกล้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011071  เนตรทราย งุ่ยสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011070  ธนัญชนก ไกรวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011069  กชพร นิตยาวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011068  นิลวัลย์ หนูเสมียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011066  นายิกา เรืองด้วง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011065  นรศักดิ์ วงศ์ธวัช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011064  ธิดารัตน์ บุญเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011062  ธงชัย ตั้งคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011060  ทรงพล คะนันชาติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011059  เดือนเพ็ญ แสงรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011057  ดาราพร แก้วขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011055  ฐิตินันท์ สุปรานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011054  ชุลีพร อินทร์รักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011053  ชานนทร์ แก้ววิมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011050  จุฬารัฏ เมืองโคตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011049  จามจุรีย์ ผาทองที  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011048  จักรวรรดิ สุคนธามาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011047  เขมวรรณ ไชยภูมิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011046  ขนกกาญจน์ วัฒนรุ่งโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011045  เกศสุดา เกิดแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956