ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10381 ถึงข้อมูลที่ 10440 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 174

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481011044  กาญจนา ปาธะรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011042  กมลทิพย์ วงค์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011041  กนิฐา ภัยเนียม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011039  อัมพวรรณ แท่นสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011037  อรชุดา แซ่ฉิ้น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011036  เสาวลักษณ์ วนาสน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011035  สุวรรณา เพชรแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011034  สุพจน์ กำเหนิดทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011033  ชญานิศ ด้วงดล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011032  สุจิตรา มะหะมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481011031  สายสุดา พรมสัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011030  สกาวเดือน ยูเด็น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011029  ศิริพร ผลบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011028  ศิริพร ชูประสูตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011027  แววดาว เมฆาภาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011024  วนิดา ประสิทธิ์นุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011022  ภิรมย์ ประทุมทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011019  ปาวีณา มานอุมานุกูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011018  ปกรณ์ บุญแต่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011017  นุชศลินทร์ จินดาเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011014  นฤมล บัวทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011013  นฤนาท จินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011012  ธีรศานต์ มรกฏ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011009  ธสชา ศศานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011008  เจนจิรา นิ่มรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011006  จีรนันท์ เพ็ชรเครือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011005  จิราพร สุทธิวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011004  จิรนุต บุณยเกียรติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  481011002  จาริยา บุญประกอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2548
  471997184  วิไลรัตน์ หยดย้อย  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2547
  471997183  วสุ คุรุเสถียรพร  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2547
  471997059  พิธน สิทธิพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2547
  471997059  พิธน สิทธิพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2547
  471995002  เจ๊ะแบด๊ะ บิลังโหลด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2547
  471995002  เจ๊ะแบด๊ะ บิลังโหลด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2547
  471995001  แก้วขวัญ เอียดศิริพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2547
  471995001  แก้วขวัญ เอียดศิริพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2547
  471087046  ศิริพงษ์ แก้วประไพ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2547
  471087035  ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2547
  471077102  ศศิวรรณ ราชหงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073188  ฮามีด๊ะ ขามิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073185  อารยา ศรีนิวรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073184  อานีซ๊ะ มาดีโมง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073183  อาภรณ์ ห้องล่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073181  อวยพร คงประสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073180  อริสรา หลีสกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073177  อธิษฐาน บุญสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073176  หยาดภิรุณ มามาตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073173  สุมณฑา หนูสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073171  ณัฐพัชร์ รติคณิตพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073170  สุพา บุปผะโก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073169  สุนิษา สีสุกใส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073168  สุนิศา เชือนหยู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073167  สุธารัตน์ ภูเก้าล้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073165  สุดา บิลอะหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073164  สุชาดา สุวรรณมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073163  สุกัลยา แซ่เฮ้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073162  สิรินภา พรหมทัศน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073160  สายฝน ชุมช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073159  สมัยทิพย์ เสียงอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956