ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10441 ถึงข้อมูลที่ 10500 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 175

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471073158  สมปราชญ์ สุวรรณชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073157  ศิริวรรณ รำมะนะกิจจะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073155  ศิริขวัญ นิลพงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073154  วีรยา ราชราวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073151  วิภา เขากลม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073150  วาสนา ต่างจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073149  วาริศา แซ่ตั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073147  วัชรี ทองพิมล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073146  วราวุฒิ หวังสวัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073145  วรรณฤดี เต็มราม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073140  ราตรี แซ่ตัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073137  มูนีรอฮ สารี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073134  ภัทราพร อร่ามจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073133  ภัทรกานต์ เต้บำรุง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073131  พรรณีย์ พรมบุญแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073128  ปิยะรัตน์ ดำแจ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073127  ปิยฉัตร จันทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073124  เบญจวรรณ วงค์สุริยะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073123  นุชรี ขาวเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073122  นุชนภา แก้ววงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073121  นุชจรี รักปลื้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073120  นิศานาถ นิลอนันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073119  นิตยา เอียดสุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073118  นาฎอนงค์ พรหมรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073113  ธนารัตน์ นนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073112  ถวิกา ชวศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073111  ตรีนุช สิทธิชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073110  อักษรสุดา เพชรที่วัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073106  เจตนภา บุญราศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073102  จิราวัล ไกรปราบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073101  จิระนุช สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073099  จรีพร หวังจิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073095  กาญจนา เกษตรสุนทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073092  กัญญา สิริพงศ์ชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073091  กตัญชลี โกมล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471073090  เอนก เดชะบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073088  อุไรวรรณ พูนช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073086  อานัส หมะหละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073084  อังสนา แวเจะแว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073083  อังคณา อมรชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073082  อภิษฎา ไชยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073080  อณูวรรณ อินทะสะราช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073076  หทัยกาญจน์ หลงเจะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073075  เสาวลี พูลสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073072  สุวลี ตันศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073068  สุพรรณษา หลาบโพธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073067  สุธาสินี หมัดโส๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073064  สุกัญญา พันธ์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073063  สุกัญญา บัวเรียน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073060  สายฝน แซ่จู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073058  สะปิย๊ะ บุญมาศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073057  สมฤดี พรหมช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073055  ทิพวรรณ ขัตติยะวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073054  ศิริมา มาประสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073052  ศิริพร ชูเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073050  ศิรินทร์ทิพย์ รามไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073048  วิไลรัตน์ ปรีชามิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073047  วิจิตร แก้วไฟ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073043  วงศกร ทวีเลิศสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073039  รังสิยา ทัลวัลลิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956