ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10501 ถึงข้อมูลที่ 10560 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 176

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471073038  ย่าว่าเหรียะ มูเจะเต๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073036  มนฑา เกิดสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073035  ภาวดี เป้าวิวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073034  ภัชราพร ทวีเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073033  ฟาริดา สุริยะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073032  พิมพ์ปวีณ์ พรหมเลข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073031  พันธ์ธิภา อ่อนพุทรา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073027  นูรียะ บินโนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073025  นุชจรี แซ่งุ่ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073023  นิภาพร พุ่มรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073022  นิภาพร ทองรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073021  นิธิ จันทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073020  นาฏยา ราษฎร์มณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073017  ชื่นศิริ ถึงมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073016  ชื่นขวัญ ชำนิธุระการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073012  จุฑาภรณ์ พรหมน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073009  จินดา บัวผุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073008  จิตรลดา อินทนิล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073006  ขนิษฐา ปีไสย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073005  ขนิตฐา ทองสงฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073004  กาญจนา อยู่เย็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471073002  กฤษณา ปาณะบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071212  ยุวดี หนูคำสวน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071210  ฮายานา สิเดะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071208  เอกรักษ์ ขาวจันทร์คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071206  อุไรวรรณ คำปล้อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071203  อรวรรณ แสนสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071202  อมรทิพย์ สุวรรณรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071199  อนุวัตร ใสสอาด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071198  อนุชา อ่อนทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071196  อทิตยา บุญฤกษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071195  หนึ่งฤทัย ไชยเผือก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071194  เสาวลักษณ์ สุขแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071193  เสาวณีย์ แก้วเหมือน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071192  สุวาลี เจือกโว้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071190  สุชาดา ก่อพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071189  สุจิตรา จิตรเนียม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071188  สุกัญญา รักษ์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071187  เปมิกา แก้วคงที่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071184  สายฝน เตะตู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071181  สร้อยสุดา แซ่ตั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071180  สรวงศ์ เจษฎ์พัฒนานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071178  ศิริรัตน์ ภุมรินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071177  ณิชาภา สองเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071176  ศิริพร ไพศาล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071174  ศศิพร กิ่งแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071173  ศรัญญา หนูสันโดด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071172  วิรุต กสิคุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071170  วลิต บุญสนอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071169  วรางคณา นนทิการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071167  วรรณิสา ฟองณวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471071166  วรรณฤดี หนูแดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071165  วรรณธิดา สิงห์ไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071164  วนิดา มาน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071163  ลัดดาวรรณ ชีถนอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071162  รุ่งฤดี ไชยสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071161  รัตนชาติ สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071159  รสสุคนธ์ รัตนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071158  เยาวรัตน์ สุขปักษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071157  มุกอันดา โต๊ะอิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956