ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10561 ถึงข้อมูลที่ 10620 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 177

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471071156  มัสลิน อินทรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071155  มัลลิกา จุลพิภพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071154  มลฤดี หนูยิ้มซ้าย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071150  ภิชษ์ฐิศักดิ์ แปลกสุริยกมล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071149  ภาคภูมิ กาญจนมิ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071148  พีรศักดิ์ เกียรติพันธุ์พัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071147  พีรวัส งะสงบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071146  พิศมัย เทพสุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071145  พิไลภรณ์ ไชยผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071144  พัชรี สิทธิสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071143  พัชรินทร์ ช่วยดู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071142  พัชราพรรณ ปานแป้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071140  พรศิริ ล้อมคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071139  พรเพ็ญ สงนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071138  พรทิพย์ ไวยรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071135  ปิยรัตน์ จำปา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071134  ปัทมา คูทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071133  ปะการัง คณนาธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071132  ประเทศ จันทนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071131  ประกิจ ประดับศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071130  เบญจมาศ ทองเคลื่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071129  นุมา หะแว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071128  นฤมล สงธนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071127  ธีระยุทธ มุณีพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071126  ธีรยุทธ แก้วประดิษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071125  ธรรมรัตน์ ตาดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071122  ตรีทร คงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071121  ดิโรจน์ บุตรพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071120  ดาวุธ แออ้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071119  ดาราธิป จุไล่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071118  ณัฐกุล คงอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071117  ฐานียา เพชรพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071116  ญาณี ผนึกทรัพย์สกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071115  ซายาดา การี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071113  ชฎาพร เส้งสุ้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071112  จุฑารัตน์ สงวนคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071110  จิราพร เกตุเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071109  จิตธิโชติ ชูดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071108  จารุวรรณ เจ๊ะเหยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071107  จาริตา เรืองฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071106  กัญญาณัฐ แซ่ล้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071105  จรรยา พวงสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471071104  คัมภีร์ โชติการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071103  คอดีหย๊ะ หมีนเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071102  ขนิษฐา แสงสุริย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071100  เกศรา ถิ่นเขาต่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071099  การ์ตีนี ยูโซ๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071098  กัณฐาภรณ์ เรืองพงศ์กาญจนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071097  กษิดิ์เดช แสงอรุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071095  กมลวรรณ ขุนเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071094  กนกอร แดงงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071093  กนกวรรณ เอียดวุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2547
  471071092  ฮารีระฮ์ ช่วยเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071090  อมลทินี สุขอนันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071089  อนุวรรตน์ วิทยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071088  อนงค์นาถ มานะสมบูรณ์พันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071087  หทัยทิพย์ รักแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071086  สุวดี บุญสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071085  สุนทรี วัฒนาไพศาล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071083  เสฎฐวุฒิ ไชยพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956