ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10621 ถึงข้อมูลที่ 10680 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 178

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471071082  สุจิตรา สมบัติยานุชิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071081  ศิริภา เพ็ชรมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071079  ศศิธร ปราบปรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071078  วิลัยภรณ์ ฤทธิเหมือน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071075  วรัญญา ชูเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071074  โรฮานี แวยูโซ๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071073  รณชัย แมวขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071071  เยาว์ฮะรีย์ หนุนอนันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071069  ภูริวัฒน์ ชาตะรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071068  ภิงค์ขวัญ อำพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071066  พิมพ์พธู ชูมาปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071064  พัชรี สิทธิชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071062  พัชราภรณ์ รัตนกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071061  พรรวี ภู่พลับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071060  ปานทิพย์ สุวรรณคีรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071059  ปริศนา พรมยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071058  นูริยา ฤทธิกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071057  นงเยาว์ ปลื้มกระจ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071056  ณัฐติกานต์ ชนสูงเนิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071055  ชมพูนุท เพชรหับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071053  จีรศักดิ์ บุญอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071051  จารุวรรณ จิตบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071050  จันทรา แซ่เล้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071049  จันทร์จิรา ชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071048  กีรติ รักญาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071047  กิตติมา เดชบุญช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071046  กนกกาญจน์ ช่วยด้วง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471071045  เอนก ธัญไกรเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071044  อมร เรืองวิโรจนกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071043  อธิพร แสวงกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071042  สุรางค์ แซ่วุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071041  สุภรัศมิ์ สุนทรอารมณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071037  สุทธิ จรัสจรุงเกียรติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071036  สุจิตรา อินทรพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071035  สวราชย์ สุภารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071034  ศริยา จิตธรรมมาภิรมย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071033  ศรายุทธ์ ชอบหวาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071032  ศรัญญู ศรีจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071029  วรากร โออิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071028  รัฐวิชญ์ สงวนนาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071027  ฟิรดาว มามะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071024  ภัททิรา มาจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071023  เพียงฤทัย อ่อนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071021  มลฑิตาญุ์ อ่อนอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071019  ปิยนุช รัตนพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071018  ปริวรรต สมาธิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071017  ปริญญา บุญตามช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071016  ปริชาติ ชัยวิเชียรกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071015  บารมี จันดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071011  ทิพวรรณ คุเรค้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071010  ฐิติมา ภัยรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071008  จุฑามาศ อักโขมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071007  จิระพงษ์ ขวัญปิยะรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071006  จันจิรา เรียงไทยสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071005  จักรพงษ์ ศิวกรสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471071001  กนกกร กตัญญู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471061118  อำนาจ ปานพืช  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061117  อับดุลรอซะ บือราเฮง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061116  อมรรัตน์ ขวันเพ็ชร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061112  ศิววงศ์ ประทุมมณี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956