ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10681 ถึงข้อมูลที่ 10740 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 179

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471061107  พิชิตพงษ์ ทวีตา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061106  พัทยา เย็นตั้ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061104  ปริวรรต เวียงแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061103  ประสิทธิ์ นันทบุตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061102  ปนัดดา กิจนุรักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061100  ธีระพล คุปกุลกานท์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061099  ธีรวัฒน์ มีขวัญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061096  ณิศรา ไทยสมบูรณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061093  ชนก ทับนวม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061092  จิรนันท์ รัตนรัตน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061091  จันทร์จิรา พัศระ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061090  คณีรัตน์ พูนจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2547
  471061088  เอกลักษณ์ หาดสุด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061086  เอกพล ไชยแพทย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061085  เอกชัย เจ้ยทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061084  อรรถวิโรจน์ เอียดแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061081  อภิชัย แซ่ลิ่ม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061080  สุวิทย์ ม้าฤทธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061079  สุรี ยกมาก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061078  สุรศักดิ์ สร้อยสมบูรณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061075  สุธน เขาแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061074  สุเทพ โชติธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061070  สุชาวลี เพชรดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061069  สิทธิเดช ศรีนวล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061065  สราวุฒิ คงแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061064  สรายุทธ ถนอมกาย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061063  ศุภฤกษ์ หงอสกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061062  วุฒินันท์ สามัญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061061  วุฒิชัย พานแสง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061060  วีระยุทธ กลันการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061059  วีระ ยอมใหญ่  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061058  วิไลลักษณ์ หนูช่วย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061055  วิริยะ ปานแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061053  วรวุฒิ จู่วัฒนาพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061052  วรวุฒิ คงแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061051  วรรษมน วโรตมะวิชญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061050  วรรณศักดิ์ พรรณศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061049  วรรณิศา เพชรรักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061047  รัตนะ เชาว์สุ่ม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061045  มาริสา พรามนุ่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061042  ภาคภูมิ เพชรรัตน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061041  ภัทรพงศ์ โลหะวิจารณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061040  พีระศักดิ์ หนูเพชร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061038  พัชราภา รัตน์มณี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061036  พรชัย ช่วยด้วง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061035  พ.พนธ์ นีลวัฒนานนท์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061034  ปิยวัฒน์ ช่วยวงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061033  ปิ่นแก้ว จิตคง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061031  ปราโมทย์ จันทร์ไพฑูรย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061028  ปฏิเวท นะวะมวัฒน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061026  นรินทร์ สมบัติทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061025  นพนันท์ ภักดีโชติ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061023  ธรรมนูญ เอียดนุ่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061022  ธนาวุฒิ สิงห์หนู  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061020  ทรรศวรรณ คะชินทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061019  เถกิงศักดิ์ อภิสุภาพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061017  ตรีชาติ ยุเด็น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061016  ดรุณี ชีวะหิรัญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061015  ชโลธร พรรณนา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061014  ฉัตรชัย ประเสริฐมรรค  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956