ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10741 ถึงข้อมูลที่ 10800 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 180

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471061013  จิราพร ชูประดิษฐ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061011  จรัญ พรหมรอด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061008  กิติศักดิ์ ประสานรมย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061007  กิตติศักดิ์ วิโนทัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061006  กิตติศักดิ์ ธรรมประพัทธ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2547
  471061004  พัชรี สังข์แก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2547
  471061001  ณัฐธิดา สุภัทรนิยพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2547
  471051151  ธวัชชัย แก้วส่งแสง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051150  อีรมาอามารียา โตะมะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051149  อารีย์ ตาหมาด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051148  อัญชลี รักชาติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051147  อัครเดช รัตนวิไล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051146  อัครชัย โพธิ์มา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051144  อรวรรณ ไชยปุย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051142  อรรถพล ผาใต้  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051140  อรพรรณ์ สานุสันต์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051139  อรไท แซ่จิว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051138  อรทัย มณีรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051137  อภิรดี หนูหมาด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051136  สุวีณา หมุดหล๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051135  สุมาพร เจนจบ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051134  สุภาวดี บุญเทียม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051131  สุพัตรา ชลหัศถ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051130  สุธิดา สุทธิรักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051129  สุฑารัตน์ สุพรรณวงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051128  สุชาดา นาสา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051126  สิมาพร ฤทธิปัญญา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051125  สายสุดา เกษชาติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051124  สายใจ ไกรภูมิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051122  วุฒิพงษ์ รำเพย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051121  วุฒิพงษ์ คำสีลา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051119  วีรยา สาลี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051118  วีรยา ราชสีห์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051116  วิไลวรรณ สาสังข์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051115  วิมาดา เพ็ชรเพ็ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051114  วาสนา ศรีพูล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051112  วารีรัตน์ หนูหีต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051111  วัลลี พรหมรักษา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051110  วสุวัฒน์ ทัพเคลียว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051108  ลำไพ บุญจริง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051107  รุจิเรศ วงศ์เล็ก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051106  รัตติกาล ขาวล้วน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051104  ยุพา กุลบุตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051103  มรกต ลอยนวล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051102  ภาขวัญ รอดเพ็ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051100  พีรนุช แสงหัวช้าง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051099  พงษ์รวี สีมอม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051098  ปิยะนุช บุญทศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051096  ประเสริฐ สุระพล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051095  ประไพร ปกครอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051094  บุษราคัม นรารัตน์วิริยะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051093  นุชนารถ ศรีรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051092  นิศารัตน์ สังข์แดหวา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051091  นิรุสณา สะดียามู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051090  นันทศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051089  ธำรงเดช น้อยสี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051088  ธนาภรณ์ เพ็งมีศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051087  ทิพวรรณ เรืองพรม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051085  เดือนนภา ศิริบูรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051084  ดวงรัตน์ ดำเนิน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956