ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10801 ถึงข้อมูลที่ 10860 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 181

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471051082  ณัฐยา เชื่องช้าง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051081  ณรงค์ศักดิ์ วุฒิพงษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051080  ซูฮานา เจ๊ะกา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051078  ชาตรี สาทำโล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051077  ฐาน์ปกิตติ์ พงษ์สุวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051075  ชนิดา ทองทรง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051074  จุไรวรรณ บุญกวย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051073  จุฑาภรณ์ ซังปาน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051070  จันทรา สุภาพ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051069  ภวิชศวัสกรณ์ พรรณศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051068  จันทร์จิรา เหล่าอุบล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051067  ขมาภรณ์ สุดเต้  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051066  ขนิษฐา รอดเจริญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051064  เกศศิตา วงค์ตรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051062  กาญจนา สาสีสุก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051061  กาญจนา จันทร์พุฒ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051060  กรองกมล หอมชื่น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051059  กรรณภรณ์ คงฤกษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2547
  471051054  อิทธิพงษ์ อ่อนแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051052  อรุณ ดาหมาด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051051  อรอนงค์ มะสุนี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051049  หวานฤทัย ช้างกลาง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051048  สุพัตรา เลี่ยนศิริ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051046  สุชาดา ช่างทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051045  สุกัญญา พูนสิน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051044  สิริภรณ์ บัวแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051040  วิสิษฐ์ ดำสนิท  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051039  วิภาสิริ ดียิ่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051037  วาสนา เรืองแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051036  วัชระ ภานุมาศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051035  วรารัตน์ แก้วประชุม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051034  วรรณวิศา นาคเกลี้ยง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051032  รุ่งนภา ผลผลา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051031  รัตนาภรณ์ จันทร์ทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051030  ยุวดี คงสงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051029  มัลลิกา วิจิตรเวชการ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051027  ไพโรจน์ คุณชู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051026  พิทยา เกศรีสม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051025  ปัทมา เพชรพรหม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051023  นุชรี มาตศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051022  นิภาพร เพ็ชรวงษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051021  นิทรา ไชยการณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051020  นิตยา หวันมาแสะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051019  นารีรัตน์ ทองสงฆ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051018  ธีรวรรณ สุวรรณกาญจน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051017  ธีรยุทธ พรหมทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051014  ทัศนีย์ ศรีทันเดช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051013  ดวงนภา ทองอ่อน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051012  ณัฐวลัย มากสวัสดิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051010  ฉันทนา กุลนิล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051009  จุฑารัตน์ หนูร่วง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051008  จีระรัตน์ เพ็ชรรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051007  จิราภรณ์ หนูจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051003  กัลยา ม่วงหิมพานต์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471051001  กนกกร แก้วศรีอ่อน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2547
  471041052  อุมารินทร์ ส่งไข่  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041051  อิสมะแอ สตาปอ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041050  อาแอเสาะ อับดุลเลาะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041048  อันวาร์ เซรัง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041047  อัญชลีกรณ์ อุทกิจ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956