ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10861 ถึงข้อมูลที่ 10920 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 182

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471041046  อ้อยใจ ขุนกำแหง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041045  อรเวง เกศรินทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041044  อรวรรณ สุขสวัสดิ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041043  อรพิน ยางทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041041  อรจิรา จำปาขีด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041040  อนุวัตร์ สุวรรณมณี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041038  อนันตเดช แย้มหอม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041034  สุพรรณนีย์ เบี้ยแก้ว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041033  สุนันท์ สนธิวงศ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041032  สิทธิพล กลับคุณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041031  ศุภลักษณ์ รามณีย์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041030  ศิริขวัญ พรหมอินทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041028  วรพจน์ เหล่าสิงห์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041027  วนิดา บุญประสพ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041025  ฤกษ์อรุณ ทองร่วง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041024  รูฮัยณีย์ ปราปง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041023  รัตนาพร ษรเดช  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041018  พัชรีย์ ขุนเพ็ชร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041017  พรชัย แก้วสวัสดิ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041016  พงศ์วณา อภิชาตบุตร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041013  เบญจมาศ เครือพานิช  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041012  นิศาชล ต้นส้ม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041010  ธีระพงษ์ พระวิวงค์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041009  ธีรพล อาจไพรินทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041008  ธนิตา รัศมีผกาย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041006  ตรีลักษณ์ เครือสุวรรณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041002  จารุวรรณ หนูยัง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471041001  จาริณี หมัดอะด้ำ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471033055  เอกชัย นุ่มเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033054  อภิชัย จันทร์ศรีทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033053  อภิชัย แก้วรัตนา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033052  อนุศิษย์ เพชรจุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033051  อนุชิต เพลินจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033049  เสน่ห์ ชูขันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033047  สุมาลี อุมา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033046  สุทัศน์ สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033045  สุขอนันท์ ชัยเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033044  สิทธิพงษ์ ทองรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033041  สันติชัย แก้วเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033040  สมชาย สุทธจิตร์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033039  ศุภชัย สังข์น้อย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033038  ศุภกิจ บุญอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033036  วีระศักดิ์ ศรีสุขช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033035  วีรยุทธ มะคีรินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033034  วินัย สอนแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033033  วิชาญ เทือกเถาว์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033031  วรพล เพชรชนะทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033030  ราม บัวทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033029  พรวิชัย โคมพวง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033028  พงษ์ศักดิ์ เจ๊ะยะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033027  พงค์ศักดิ์ เพ็ชร์เศษ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033026  ปิยะพงษ์ วงษ์นา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033025  ปัทมา เพ็ชรแดง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033024  นรินทร์ วัฒนบัญชา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033023  นรงค์ฤทธิ์ นกเพชรทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033022  นพดล เอียดยอด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033021  ธีระยุทธ สมเชื้อ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033020  ธีรศักดิ์ สุขแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033019  ธิวธวัช ศรีวิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033017  ธวัชชัย ศรีมุกข์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956