ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10921 ถึงข้อมูลที่ 10980 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 183

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471033016  ธนาวุธ นุ่นซัง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033015  ธนนท์ แก้วนวล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033013  เดชารัตน์ เฮ่า  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033010  ชลธิชา กองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033007  ขณะวุฒิ อุ่นเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033006  ขจรไกร บำรุง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033005  ไกรสร นุ้ยสุข  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033004  โกวิทย์ น้อยกูต  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033003  กิตติศักดิ์ สงชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471033001  กมลวิทย์ จุลชู  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2547
  471031307  ศุภลักษ์ ไหมเครือแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  471031305  นาถยา คงยิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031304  อรีนา ศรียา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031303  โสภิดา จันทร์ดอน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031302  สุชาดา สามสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031301  สิทธิชัย สิมสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031300  ศิริรัก บุญโยม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031296  รัตนาภรณ์ จงลักษณาวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031294  มารียานี มะหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031293  มาติกา บุณยะตุลานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031292  มันต์ชญา เพ็ชรมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031291  ฟารีดา หะยีหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031290  ไพลิน สุทธิเดช  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031287  เบญจพร ปุญญะเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031286  บุษยาพร เครือพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031284  นิตยา ดำท่าคลอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031283  นรีย์ สุวรรณหอม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031281  ดวงพร สุทธิสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031280  ณัฐชยา ระสิตานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031279  ซูไวยา หะยีอารุณ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031278  ชนยิตรี สองเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031277  จารุวรรณ จงคง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031276  จรรยวรรณ พุทธมณี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031275  เกศิณี สืบเหม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031274  กาญจนา พรหมสุด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031273  กันต์กนิษฐ์ เนียมกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031272  กมลชนก ช่วยบุญส่ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031271  อัญชลี มณีบุตร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031270  อังคนา ราษฎร์เดิม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031269  อนุพงษ์ โชติรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031268  สุรีรัตน์ หาญชัยนะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031267  นภัสลักษณ์ ไชยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031266  สุนทร พรมเรืองโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031265  สุจินตนา พรมพุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031264  ศิริพร ไชยศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031263  วิภาวี ลัดเลีย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031261  วรวิทย์ ดำกรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031259  พัชรี ถือทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031258  ปิยะวัฒน์ รักราวี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031257  ปิยนุช ทองขุนดำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031256  ปิยณิชา ชูรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031255  บรรดิษฐ์ จันทร์ผุด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031254  นุชนารถ สหวิริยะสิน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031253  นิยูสนี อามะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031252  นฤมล ขุนไกร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031251  ธงชัย จันทร์ปัญญา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031250  ณีรวรรณ รักงาม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031248  ชลพร เมียนเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031247  ฉุยฉาย สุริวงขัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031246  จรรยภัค สร้อยสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956