ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 10981 ถึงข้อมูลที่ 11040 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 184

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471031245  ขัตติยา แสงระวี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031244  เกวลิน เสน่หา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031243  กุลนิษฐ์ จิตรสิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031242  กอบชัย พร้อมญาติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471031241  เอนก อมราพิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031240  โชติโย วิทชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031239  อานีตอ ยุนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031235  สุรียาตี กานู  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031234  วรพรรณ์ เพรามธุรส  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031230  ภาคภูมิ หนิยุหนุ๊  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031229  พัชราภรณ์ อินทรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031228  พีรยา อ่อนเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031227  พนิดา ไชยสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031225  เบญจวรรณ จตุนาม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031222  ธีระพล จุลพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031219  ทิวากาล จันทร์สว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031216  ชาคริต สีสะหมาน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031214  จุฬาลักษณ์ อมตเวทย์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031213  จุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031211  ขวัญแข กังแฮ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031210  กานต์สิรี วัดจัง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031209  กฤติกา อองสิน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031208  กรรณิกา รวดเร็ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031207  กรแก้ว หลีเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031206  อิสรินทร์ ดีนุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031205  สุดารัตน์ อินทรมุณี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031204  สาธิยา หนูเสน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031201  ธรรมสรรค์ สิวายะวิโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031200  วารี ภูศรีฐาน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031199  รุ่งนภา ปานหนู  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031198  เมษยา จันมุณี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031197  ภูวดล ชมช่วยธานี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031195  ปิลันธนา ขวัญทองยิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031194  ปัทมา ลิ้มปี่  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031191  ประภาวดี เรืองสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031190  ปทุมรัตน์ แก้วประกอบ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031189  นิสรา และตี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031188  นิศากร มณีรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031186  นันทวรรณ อัมภรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031185  นภา บัวแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031184  ธิรัญรัตน์ อินทะสะโร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031182  ทัศวรรณ สงวนการ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031180  ณูรีซา สือแม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031179  ซารีปะ ระเอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031178  ชนิดา แก้วนาง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031177  ชนาทิพย์ ไชยลึก  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031175  แขลดา แหลมวัด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031174  กิสดา มินรัตแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031173  กัญญา หวังเบ็ญหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031171  กมล พลแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031169  อับดุลรอแม สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031168  อัจฉรา ลาภากรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031167  อรรถพล คงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031166  อภิรดี โกศัยกานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031165  สุรีพร ขุนหนู  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031163  สุธัญญา หนูทิม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031161  สิริพรรณ ฤทธิ์พรัด  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031160  สราวุธ สุดขาว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031159  ศิริพร มณีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031158  วรารัตน์ คงนวน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956