ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11041 ถึงข้อมูลที่ 11100 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 185

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471031157  รานี มะโนปลื้ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031156  รัชนิดา รัตนพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031154  เมสินี จันทพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031151  พีรกานต์ ศิริรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031150  พรพรรณ จินตนะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031149  ปิยะรัตน์ คมขำ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031148  ปินะ สุทธพรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031147  ปราโมทย์ นาครอด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471031146  ปณิตา สุชลธารา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031145  บัณฑิต เดชเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031143  นภนต์ พิมพ์ศรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031139  ณัฐพร แซ่ตัง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031138  ฐพงศ์ ชอุ่มวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031137  ชณุตพร เจ้ยชุม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031136  เจษฎาพร จงอักษร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031134  จิรารัตน์ หนูคง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031133  จิรนันท์ จันพลโท  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031132  จตุพร รักรู้  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031130  ก่อพงศ์ ศรีสุขใส  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031129  กนิษฐา จินดาวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031128  กนกพร รสมณี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031127  อามีน๊ะ สูสัน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031124  สุธาทิพย์ เงินทอง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031123  สุจิรา ยี่สิ้น  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031122  สาวียะห์ วาฮะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031121  ศิริวรรณ สโมสร  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031120  ศรัณยา อังคณานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031119  วิสา วจีสัจจะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031118  วิภาดา ตันติเอกรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031117  วรรวิษา อภิบาลคุรุกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031116  ลัดดาวัลย์ ขวัญซ้าย  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031114  รัตติยา แทนด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031113  รพีพร น้ำเยื้อง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031112  เมวดี เกิดศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031111  มะลิวัลย์ ดลภาวิจิต  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031110  เพ็ญจันทร์ พ้นภัย  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031108  พัชราวลัย ติวรานุสรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031106  พรศิริ ใจแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031105  พรรณิภา จงจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031104  พรทิพย์ วิหะกะรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031103  ปณิตา บัวเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031102  เนตรชนก แสนเงิน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031101  เนตรชนก เพ็งเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031100  นพพล หมดจด  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031099  ทิวานันท์ พรหมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031097  ชุติมา คำแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031096  ชลิดา บุญชู  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031094  จีรภา กาญจนสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031092  จิตติมา หมัดจะกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031091  กาญจนา เกตุโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031090  กรรณิการ์ กฤติกานต์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031089  อารีย์ หวานขาว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031088  อารีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031086  อรอุมา บุหงอ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031085  อรวรรณ มากสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031084  อรวรรณ แก้วหนูนวล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031082  แสงเดือน สมฤาชา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031081  สุวภาพ พวงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031080  สุลีวัลย์ เอียดกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031079  สุรีวรรณ ชัยสอาด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956