ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11101 ถึงข้อมูลที่ 11160 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 186

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471031078  สุภาวดี ชูดำ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031076  สุณียา หมัดสา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031074  สุกัญญา หมัดเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031073  สมคิด บำรุงราษฎร์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031072  สาวิตรี สาและบู  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031071  วรลักษณ์ เรศประดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031070  วาริน จารุธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031068  วราภรณ์ ศรทอง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031067  รพีพร สิงห์โต  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031066  เมติตา สงขำ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031064  ภาสินี นรางค์กุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031063  ฟารีดา หลวงหนิ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031062  ฟารีดา สอฮอย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031060  พรทิพย์ บุญขำ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031057  ปิ่นหทัย รามรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031054  นรินทร์ คุณเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031053  ธนาทร วิชัยโกศล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471031051  ชุลีพร แก้วจันทร์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031050  ชิโนรส รัตนานุกูล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031049  ชนิภา จุลนวล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031047  กรองทอง สีนวน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031046  กนกวรรณ สุวรรณเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2547
  471031044  อาสาด ขุนเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031043  อามีเราะห์ เซะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031042  อาทิตยา ขำอ้วม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031041  อรวรรณ คนธวรรธน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031040  อรวรรณ ไกรว่อง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031039  อรพินท์ แก้วช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031038  สุวิชา สิงห์ครุฑ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031037  สุวรรณษา เหมะรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031036  สุรีย์รัตน์ ชูแสง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031035  สุพัตรา ครุฑธามาศ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031034  สุดา สนหล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031033  สินสมุทร คงยอด  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2547
  471031032  สาวิณี สิทธิชัย  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031030  ศิรินทร์ยา รัชวการ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031029  ศศิมา สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031028  วิชชุตา ตุกพริก  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2547
  471031027  วาสนา ประยงค์หอม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031026  วาซินีย์ ยูนุ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2547
  471031021  ยุภาพรรณ แหล่หู  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031018  พิมพร พรหมอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031016  พิทยาพร ราชเดิม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031014  พจณีย์ หีมหวัง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031013  ปริยากรณ์ ชูแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031012  บุณยาพร หมวดเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031010  นิรอฮีมะห์ ระเด่นอาหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031009  นิภา สุขสำราญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471031008  นิธิวดี บูรณ์เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031007  นฤมล สุขจรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2547
  471031006  ธิดาภรณ์ พยุงวีระน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031005  ทวินันท์ แก้วจัน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031002  จักรี เครือสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471031001  คณิษา สุขสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471021471  อามีเนาะ มูละ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021468  เสาดะห์ แวโดยี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021467  สมพล ชีวมงคลกานต์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021462  ริฎวี ตาเล๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021458  พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021457  นูรไอลา ดอลอ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956